Chấp nhận Điều khoản dịch vụ

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này trước khi sử dụng các dịch vụ do TubeMate cung cấp thông qua trang web hoặc phần mềm này (gọi chung là "Trang web", "Trang web và Dịch vụ"). Thỏa thuận này chi phối mối quan hệ của bạn với TubeMate và việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web và phần mềm. TubeMate qua đây yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản dịch vụ này. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ do TubeMate cung cấp với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này. Sử dụng các dịch vụ do TubeMate cung cấp cho thấy rằng bạn chấp nhận các điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản dịch vụ này, không sử dụng trang web hoặc dịch vụ.


Bạn phải ít nhất mười tám (18) tuổi để sử dụng Trang web, trừ khi độ tuổi chiếm đa số trong phạm vi quyền hạn của bạn lớn hơn mười tám (18) tuổi, trong trường hợp đó bạn phải ít nhất là ở độ tuổi chiếm đa số quyền hạn. Việc sử dụng trang web không được phép trong trường hợp pháp luật cấm.


Vui lòng kiểm tra các Điều khoản dịch vụ này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn biết về tất cả các điều khoản chi phối việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ. Các điều khoản và điều kiện cụ thể có thể áp dụng cho Nội dung không do người dùng tạo. Các điều khoản cụ thể như vậy có thể bổ sung cho các Điều khoản dịch vụ này hoặc, nếu không phù hợp với các Điều khoản dịch vụ này, các điều khoản cụ thể đó sẽ thay thế các Điều khoản dịch vụ này trong phạm vi nội dung hoặc mục đích của các điều khoản cụ thể đó không phù hợp với các Điều khoản dịch vụ .


TubeMate có quyền thay đổi hoặc cập nhật nội dung hoặc định dạng của nội dung đó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. TubeMate cũng có quyền chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào Trang web và Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của mình.Liên kết

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được TubeMate sở hữu hoặc kiểm soát. TubeMate không liên kết với các trang web đó, không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, TubeMate sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào.


Bằng cách sử dụng Trang web, bạn giải phóng rõ ràng TubeMate khỏi mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn nên biết khi bạn rời khỏi Trang web và đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của mỗi trang web khác mà bạn truy cập. TubeMate không lưu trữ bất kỳ video nào được nhúng ở đây.Dịch vụ

Bạn thừa nhận rằng Trang web là một công cụ và công cụ tìm kiếm đa năng. Cụ thể, nhưng không giới hạn, Trang web cho phép người dùng tìm kiếm nhạc và video trong nhiều trang web cũng như tải xuống các tệp âm thanh và video. TubeMate vẫn là nhà cung cấp dịch vụ nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tải xuống nào. Trang web và Dịch vụ phải tuân theo luật pháp. Chúng tôi không khuyến khích, bỏ qua, gây ra hoặc cho phép bất kỳ việc sử dụng trang web nào có thể vi phạm bất kỳ luật nào.Nghĩa vụ của người dùng

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web và Dịch vụ cho các mục đích được cho phép bởi các Điều khoản dịch vụ này cũng như mọi luật pháp, quy định hiện hành hoặc các thông lệ hoặc hướng dẫn được chấp nhận chung trong các khu vực pháp lý có liên quan. TubeMate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào được cam kết bởi bạn hoặc bên thứ ba theo lệnh của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng ứng dụng, trang web và dịch vụ của TubeMate không trái với luật pháp, quy tắc hoặc quy định hiện hành. Cụ thể, bạn đồng ý và đảm bảo rằng khi sử dụng Trang web và Dịch vụ, hành động của bạn không trái với luật pháp, quy tắc hoặc quy định của (1) quốc gia, tiểu bang hoặc địa phương nơi bạn cư trú hoặc (2) quốc gia, tiểu bang, hoặc địa phương nơi TubeMate được đặt hoặc hoạt động. Điều này bao gồm tuân thủ các hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu hiện hành cũng như các hạn chế khác.Nội dung người dùng

Chủ tài khoản người dùng có thể tải lên, lưu trữ hoặc chuyển các tập tin, video, hình ảnh, dữ liệu, thông tin và các tài liệu khác thông qua Trang web và Dịch vụ ("Nội dung người dùng"). TubeMate không sở hữu bất kỳ Nội dung người dùng nào và không giám sát, chỉnh sửa hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn hoặc Tài khoản người dùng của bạn mà không có sự cho phép trước của bạn, ngoại trừ theo Điều khoản dịch vụ hoặc Chính sách bảo mật này. TubeMate cũng không, trong vấn đề thực hành, xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung người dùng nào được đăng, lưu trữ hoặc truy cập bởi bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang web hoặc Dịch vụ. Tuy nhiên, TubeMate bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối, xóa hoặc vô hiệu quyền truy cập vào Nội dung người dùng mà TubeMate tìm hiểu có thể là bất hợp pháp hoặc có thể vi phạm các điều khoản của Điều khoản dịch vụ này, mặc dù không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Hành động hoặc không hành động của TubeMate để điều chỉnh nội dung hoặc thực hiện hoặc thực thi bất kỳ hành vi vi phạm tiềm năng nào đối với các Điều khoản dịch vụ này bởi bất kỳ người dùng nào (hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác) không từ bỏ quyền của TubeMate trong việc thực hiện hoặc không thực hiện các biện pháp thực thi quy định hoặc nội dung tương tự, hành vi hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ tiềm năng.


TubeMate không kiểm soát, không chịu trách nhiệm và không tuyên bố hay bảo đảm đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyền truy cập, sử dụng và / hoặc phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung người dùng nào. Bạn phải tiến hành bất kỳ điều tra cần thiết, phù hợp, thận trọng hoặc thận trọng, điều tra, nghiên cứu và chuyên cần đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào. Bạn có trách nhiệm điều tra việc cấp phép cho bất kỳ Nội dung người dùng nào trước khi sử dụng Nội dung người dùng đó theo bất kỳ cách nào và để đảm bảo rằng việc bạn sử dụng bất kỳ Nội dung người dùng như vậy tuân thủ tất cả các luật hiện hành, yêu cầu cấp phép và không vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào bạn đăng hoặc truyền tải cũng như tất cả nội dung được đăng hoặc truyền qua hoặc sử dụng Tài khoản người dùng của bạn.


Nội dung bị cấm từ Trang web và Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở: (1) nội dung bất hợp pháp; (2) nội dung liên quan đến việc tạo, quảng cáo, phân phối hoặc nhận hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp; (3) nội dung gây khó chịu (bao gồm, nhưng không giới hạn, nói xấu, đe dọa hoặc nội dung khiêu dâm); (4) nội dung tiết lộ thông tin cá nhân, bí mật hoặc độc quyền của người khác; (5) nội dung lừa đảo; (6) nội dung độc hại như phần mềm độc hại hoặc phần mềm gián điệp; và (7) nội dung cung cấp, quảng bá, quảng cáo hoặc cung cấp liên kết đến các sản phẩm hoặc dịch vụ không được yêu cầu.Sở hữu trí tuệ

Bản quyền, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu khác trong Trang web, TubeMate, Dịch vụ và Nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, dịch vụ, âm thanh, video, văn bản và ảnh, ngoại trừ Nội dung người dùng) thuộc về TubeMate và / hoặc người cấp phép của nó . Trừ khi được TubeMate cung cấp cụ thể hoặc ủy quyền bằng văn bản, tất cả các quyền trong Trang web, Dịch vụ và Nội dung không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu. Bạn đồng ý không sao chép, tái xuất bản, đóng khung, cung cấp để tải xuống, truyền, sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, phân phối, cấp phép, cấp phép lại, kỹ sư đảo ngược hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Nội dung, Trang web, TubeMate hoặc Dịch vụ, ngoài việc kết hợp với Dịch vụ do TubeMate cung cấp thông qua Trang web.


TubeMate từ chối mọi quyền đối với nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, bản quyền, bằng sáng chế, tên miền hoặc lợi ích sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba, tất cả các lợi ích sở hữu trí tuệ của bên thứ ba được tham chiếu ở đây, bao gồm nhưng không giới hạn Tài liệu của bên thứ ba hoặc được cung cấp theo cách khác trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. TubeMate từ chối mọi quyền lợi độc quyền trong các quyền sở hữu trí tuệ khác với quyền sở hữu trí tuệ của họ.Bảo hành và miễn trừ trách nhiệm

Tất cả nội dung và / hoặc dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng" và "có sẵn". TubeMate từ đây tuyên bố từ chối mọi tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bảo hành thương mại, phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc đối với hoạt động của trang web, dịch vụ hoặc nội dung này. TubeMate không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính bảo mật của trang web, dịch vụ hoặc nội dung. bạn thừa nhận rằng bất kỳ thông tin nào được gửi có thể bị chặn trong truyền hoặc nếu không. TubeMate không đảm bảo rằng trang web, dịch vụ, nội dung hoặc máy chủ cung cấp trang web này hoặc thông tin liên lạc điện tử được gửi bởi TubeMate không có vi-rút hoặc bất kỳ yếu tố gây hại nào khác. ngoại trừ theo thỏa thuận của TubeMate bằng văn bản, nhà thầu, đại lý, đại lý hoặc nhà phân phối của TubeMate hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác sẽ không có quyền sửa đổi bảo hành giới hạn này, cũng như không đưa ra bất kỳ bảo hành bổ sung nào.


Việc sử dụng trang web, hoặc dịch vụ hoặc tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác thông qua trang web được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và với thỏa thuận của bạn rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại cho hệ thống máy tính của mình, mất dữ liệu, hoặc tác hại khác mà kết quả từ các hoạt động đó. TubeMate không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi-rút máy tính hoặc mã phần mềm tương tự nào khác được tải xuống máy tính của bạn từ trang web hoặc liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được cung cấp thông qua trang web. Không có lời khuyên hay thông tin nào cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà bạn có được từ TubeMate hoặc từ trang web sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ trong các điều khoản dịch vụ.


Trang web và Dịch vụ có thể chứa các tham chiếu đến các sản phẩm và Dịch vụ cụ thể của TubeMate có thể không có sẵn ở một quốc gia cụ thể. Mọi tham chiếu như vậy không ngụ ý hay đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào như vậy sẽ có sẵn bất cứ lúc nào ở bất kỳ quốc gia cụ thể nào.


Bạn hiểu và đồng ý rằng bằng cách sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải nội dung mà bạn có thể thấy khó chịu, không đứng đắn hoặc phản cảm và về mặt này, bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web và Dịch vụ.


Trong mọi trường hợp, TubeMate hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hậu quả, trừng phạt, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất kinh doanh, hợp đồng, doanh thu, dữ liệu, thông tin hoặc gián đoạn kinh doanh), theo bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, hoặc dịch vụ hoặc nội dung, sản phẩm, dịch vụ, tuyên bố hoặc hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên hoặc thông qua trang web, và các dịch vụ, mọi truy cập trái phép vào hoặc thay đổi đường truyền hoặc dữ liệu của bạn, bất kỳ thông tin nào được gửi hoặc nhận, hoặc không gửi hoặc nhận, không lưu trữ dữ liệu, bất kỳ mất dữ liệu, mất hoặc hư hỏng tệp, mất hoặc hư hỏng nội dung, bất kỳ dịch vụ nào có sẵn thông qua trang web bị trì hoãn hoặc gián đoạn, ngay cả khi TubeMate đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Bất kỳ hành động nào được đưa ra chống lại TubeMate liên quan đến hoặc liên quan đến trang web và các dịch vụ phải được bắt đầu và thông báo cho TubeMate bằng văn bản trong vòng một năm sau ngày phát sinh nguyên nhân.


Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm hoặc giới hạn ngụ ý để các giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.Bảo hành của bạn

Bạn bảo đảm rằng:

(i) tất cả thông tin do bạn cung cấp cho TubeMate liên quan đến trang web, TubeMate và các dịch vụ là đúng, chính xác, chính xác và cập nhật;
(ii) bạn có toàn quyền và thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản dịch vụ này;
(iii) bạn đủ tuổi hợp pháp để tạo hợp đồng ràng buộc với TubeMate;
(iv) bạn sẽ tìm kiếm tất cả các phê duyệt cần thiết của chính phủ cần thiết để thực hiện các điều khoản dịch vụ này;
(v) bạn sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình theo các điều khoản dịch vụ này theo luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành; và
(vi) biên tập, văn bản, đồ họa, nghe nhìn và các nội dung khác có sẵn cho người dùng của trang web này và TubeMate không cung cấp không (1) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bất kỳ bên thứ ba nào, (2) , phỉ báng hoặc tục tĩu, (3) dẫn đến bất kỳ hành vi gian lận, trách nhiệm sản phẩm nào, vi phạm hợp đồng mà bạn là một bên hoặc gây thương tích cho bất kỳ bên thứ ba nào, (4) thúc đẩy bạo lực hoặc có lời nói căm thù luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định hoặc (6) có nội dung người lớn hoặc thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp.


Bất kỳ và tất cả các mặt hàng được gửi, nhận, tải xuống hoặc mua từ Trang web và Dịch vụ đều có thể chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Vì vậy, không có sản phẩm có thể được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu

(i) vào (hoặc tới một quốc gia hoặc cư dân của) Cuba, Iraq, Libya, Bắc Triều Tiên, Iran, Syria hoặc bất kỳ Quốc gia nào khác mà Hoa Kỳ đã cấm vận hàng hóa; hoặc là
(ii) cho bất kỳ ai trong danh sách Quốc tịch được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Bảng Đơn đặt hàng từ chối của Bộ thương mại Hoa Kỳ. Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn không ở trong, dưới sự kiểm soát hoặc là công dân hoặc cư dân của bất kỳ quốc gia nào hoặc trong bất kỳ danh sách nào như vậy.Chính sách bảo mật

Chúng tôi giữ một Chính sách quyền riêng tư riêng biệt và sự đồng ý của bạn với các Điều khoản này cũng biểu thị sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư bất cứ lúc nào bằng cách đăng các sửa đổi đó lên Trang web. Không có thông báo nào khác có thể được thực hiện cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau các sửa đổi như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các sửa đổi đó, bất kể bạn có thực sự đọc chúng không.Khiếu nại bản quyền

Chúng tôi giữ lại một Thông báo bản quyền riêng và sự đồng ý của bạn với các Điều khoản này cũng biểu thị sự đồng ý của bạn với Thông báo bản quyền. Chúng tôi có quyền sửa đổi Thông báo bản quyền bất cứ lúc nào bằng cách đăng các sửa đổi đó lên Trang web. Không có thông báo nào khác có thể được thực hiện cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau các sửa đổi như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các sửa đổi đó, bất kể bạn có thực sự đọc chúng không.Lệ phí

TubeMate hiện đang miễn phí sử dụng và sẽ tiếp tục mở và miễn phí trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu không, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền tính phí cho bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ của chúng tôi và thay đổi phí của chúng tôi theo thời gian theo quyết định của chúng tôi. Nếu bất cứ lúc nào chúng tôi chấm dứt quyền sử dụng Trang web của bạn do vi phạm các Điều khoản này, bạn sẽ không được hoàn trả bất kỳ phần phí nào. Trong tất cả các khía cạnh khác, các khoản phí đó sẽ được điều chỉnh bởi các quy tắc, điều khoản, điều kiện hoặc thỏa thuận bổ sung được đăng trên Trang web và / hoặc áp đặt bởi bất kỳ đại lý bán hàng hoặc công ty xử lý thanh toán nào, có thể được sửa đổi theo thời gian.Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ TubeMate vô hại, các chi nhánh của nó và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của họ, từ và chống lại mọi khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm, chi phí và chi phí phí luật sư) phát sinh từ:
(i) việc bạn sử dụng trang web;
(ii) bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này;
(iii) bạn vi phạm các điều khoản áp dụng cho Nội dung gửi của Người dùng;
(iv) bạn vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền tác giả, tài sản, công khai hoặc quyền riêng tư nào; hoặc là
(v) mọi khiếu nại rằng một trong những Đệ trình của Người dùng của bạn đã gây ra thiệt hại cho bên thứ ba. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường này sẽ tồn tại trong các Điều khoản & Điều kiện này và việc bạn sử dụng Trang web.Điều khoản chung

(1) Các Điều khoản này, được sửa đổi theo thời gian, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi và có thể không được sửa đổi nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
(2) Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào.
(3) Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành, thì điều khoản không hợp lệ và không thể thi hành sẽ được coi là thay thế bởi một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành phù hợp nhất với mục đích của điều khoản ban đầu và phần còn lại của thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực.
(4) Không có gì ở đây được dự định, cũng sẽ không được coi là để trao quyền hoặc biện pháp khắc phục cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Các Điều khoản này không thể được bạn chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc cấp phép phụ trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, nhưng có thể được chúng tôi chỉ định hoặc chuyển nhượng mà không hạn chế.
(5) Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông báo qua e-mail, thư thông thường hoặc bài đăng lên Trang web.
(6) Tiêu đề của phần trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.
(7) Như được sử dụng trong các Điều khoản này, thuật ngữ trực tuyến bao gồm cả thuật ngữ có tính minh họa và không giới hạn.
(8) Nếu thỏa thuận này được dịch và thực thi bằng bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Anh và có bất kỳ xung đột nào giữa bản dịch và phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ kiểm soát.